Namn                      Sparbanken Bergslagen AB
Postadress              Box 74, 711 22 Lindesberg
                                Box 204, 776 28 Hedemora
Besöksadress         Kungsgatan 13, 711 30 Lindesberg
                                Hökartorget 5, 776 28 Hedemora
Telefon                    0581-880 00 och 0225-358 00
E-post                      info@sparbankenbergslagen.se
Webbplats               sparbankenbergslagen.se

Organisationsnummer     516406-1185
Bankgiro                          981-1910
Clearingnummer              8191-9 samt 8114-1

 

Bolagsstämman är Sparbanken Bergslagen AB:s högsta beslutande organ, på vilken aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Sparbanken Bergslagen AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

Bankens löpande förvaltning sköts av VD, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I bankledningen ingår, förutom VD och vVD, Kreditchef, Ekonomi- och Finanschef, HR-chef, Affärschef och Chef för interna kontroller.

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och bankens verksamhet. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion som ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen är outsourcad till Svealands Risk och Compliance AB och informerar styrelse och VD samt ledning avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskkontrollfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker till bl.a. styrelse och ledning. Riskfunktionen är outsourcad till Svealands Risk och Compliance AB.

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas och deltar inte i den operativa verksamheten.

Kontorsrörelsen, vilken är underställd Affärschef, består av 7 kontorsenheter i 6 olika kommuner. Affären drivs av en Privat- respektive Företagsmarknadschef med hjälp av biträdande chefer, Chef för Private Banking och Premium, Chef för affärsstöd samt en marknadsavdelning.