Meny
Vår verksamhet

Bankens styrelse

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer Sparbanken Bergslagen AB:s övergripande mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år. Bankens styrelse ska, utöver de ledamöter som enligt lag eller avtal utses av annan än årsstämman, bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter. Valberedning utgörs av bankens två ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Sparbanksstiftelsen södra Dalarna. I bankens styrelse ingår även två personalrepresentanter. Valberedningens uppgift är att planera för succession i styrelsen och då beakta att styrelsen som kollektiv, vid var tid, innehar tillräcklig expertis, erfarenhet, kompetens och förståelse för bankens verksamhet och inriktning. De ska även säkerställa att styrelseledamöterna har de personliga kvaliteter, däribland professionalitet och personlig integritet, som krävs för att fullgöra uppgifterna.

För att se respektive ledamots CV. Klicka på länkarna.

Cecilia Jeffner

Ordförande

Cecilia Jeffner

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Jan Larsson

Vice Ordförande

Jan Larsson

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Agneta Erfors

Ledamot

Agneta Erfors

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Lina Marklund

Ledamot

Lina Marklund

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Jan Palmqvist

Ledamot

Jan Palmqvist

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 87,5%

Olof Riesenfeld

Ledamot

Olof Riesenfeld

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Ann-Charlotte Wigert

Ledamot

AnnCharlotte Wigert

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Sture Åtterås

Ledamot

Sture Åtterås

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Karin Blom

Arbetstagar-representant

Karin Blom

Närvaro första halvåret 2024: 89%
Närvaro under 2023: 100%

Ann Frisk

Arbetstagar-representant

Ann Frisk

Närvaro första halvåret 2024: 100%
Närvaro under 2023: 100%

Jonas Nyberg

VD

Jonas Nyberg

Närvaro första halvåret 2024: 89%
Närvaro under 2023: 100%

Mångfald och lämplighet

När styrelsen ska tillsättas ska processen utgå ifrån Policy för mångfald och lämplighet och ska säkerställa att ledamöterna har kunskap om och/eller erfarenhet från den finansiella sektorn kopplat till bankverksamhet. Styrelsen ska med hänsyn till bankens verksamhet, aktuella förhållanden och utvecklingsskede samt strategi och kommande mål ha en ändamålsenlig sammansättning som är präglad av mångsidighet, bredd och relevanta kunskaper. En jämn fördelning gällande kön, geografisk spridning, ålder etc skall eftersträvas. Det ska också tas hänsyn till att ledamoten kan avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

Styrelsens ledamöter ska ha förståelse för bankens styrningsform, verksamhet och risker såväl bankens kultur, värderingar och beteende både inom styrelsen och inom den operativa verksamheten.

Detta innebär att styrelsen behöver ha insikt i de rättsliga krav och regelverk som påverkar bankens verksamhet. För att kunna tolka bankens finansiella information och identifiera viktiga frågor behöver ledamöterna kunskaper om redovisning, kapitaltäckning, riskhantering samt likviditetshantering. För att tolka rapporter som behandlas under styrelsen krävs kunskap inom försäkringsförmedling, värdepappersrörelsen, Informationsteknik och informationssäkerhet samt bank- och finansmarknad

Varje ny ledamot inklusive VD ledningsprövas av Finansinspektionen innan denne kan väljas av stämman. Denna process innebär en bedömning av föreslagen ledamots kompetens inom ovan nämnda områden samt en allmän bedömning av ledamotens lämplighet, inklusive risken för besvärande intressekonflikter. Dessutom genomförs en lämplighetsbedömning av styrelsen som helhet vartannat år, i syfte att säkerställa att den samlade kompetensen i styrelsen är tillfredsställande och i syfte att identifiera behovet av utbildning för styrelseledamöterna.