Bergslagens Sparbank eftersträvar att ha en väl avvägd risknivå. Banken ska även ha en uthållig balans mellan ut- och inlåning. God riskspridning uppnås via en bred kundbas bland privatpersoner och företag i flera olika branscher. God återbetalningsförmåga och goda säkerheter ska alltid vara en grundpelare i kreditgivningen. En hög nivå av intern kontroll gällande kredit- och marknadsrisker samt operativa risker säkerställer den långsiktigt eftersträvade riskprofilen.

Bankens riskkontroll

I vår verksamhet utgörs de viktigaste riskerna av kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker samt operativa risker. Styrelsen har ansvar för bankens riskkontroll och för bedömningen av det totala kapitalkravet. Det totala kapitalkravet består av legalt kapitalkrav, vilket är ett minimikrav som Finansinspektionen har åsatt, samt ett internt kapitalbehov. Det totala kapitalbehovet ska i princip täcka alla möjliga utfall av risker.

Styrelsen har fastställt riktlinjer för kreditgivningen och den finansiella verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat befogenhet till olika beslutsnivåer. Bankdelegation rapporterar regelbundet till styrelsen. Större kreditengagemang omprövas minst en gång per år i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering en gång årligen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd.

Bankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet, miljöaspekter och kontroll. Dock är den avgörande bedömningsgrunden för kreditgivningen låntagarens återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av bankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Banken strävar efter en god riskspridning.

Av styrelsen fastställd Likviditets och finanspolicy framgår vilken riskprofil, riskhantering, riskkontroll och rapportering som banken är skyldig att följa. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i bankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar.

Banken har anpassat sin organisation efter de krav som Basel II ställer på regelverk och instruktioner och kontroll av dessa. Risker och regelverk följs upp av bankens Compliance och Riskansvarig. Dessa är oberoende gentemot bankens affärsverksamhet. Riskansvarig är ansvarig för löpande beräkning av bankens interna kapitalbehov, enligt reglerna i Basel II, efter framtagna riktlinjer i styrelsen.

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering av Bergslagens Sparbank AB 516401-0109.

Informationen om bankens kaptitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

För banken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsporcess som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.