Bankens likviditetsreserv består av

  • Kassa
  • Inlåningsmedel i Riksbanken eller i annan bank (förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag)
  • Tillgängligt saldo på checkräkningskredit hos Swedbank
  • Tillgängliga medel på övriga kreditinstitut inom 4 dagar
  • Tillgångar som är både likvida på privata marknader och dessutom belåningsbara i Riksbanken
  • Tillgångarna som är omsättningsbara (AFS) till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt,4 dagar

Organisation och ansvar

Styrelsen och verkställande ledningen ansvarar för att banken har en strategi för sin löpande likviditetshantering. Strategin syftar till att säkerställa att framtida likviditetsbehov tillgodoses vid såväl normal daglig verksamhet som i olika krissituationer.Styrelsen ska fastställa strategin och riktlinjer för likviditetshanteringen. Det är styrelsens ansvar att banken har en organisation för att genomföra likviditetsstrategin. Det är VD:s ansvar att:- säkerställa en effektiv likviditetshantering- säkerställa att riktlinjer och instruktioner upprättas och fastställs- säkerställa att resurser för uppföljning och kontroll av likviditetsrisker finns tillgängliga- fördela ansvar och befogenheter för likviditetsrisk - upprätthålla system och standarder för mätning av risk och resultat, rapportering och intern kontroll.

Likviditetsstrategi

Banken strävar efter långsiktig relation mellan utlåning och inlåning på en balanserad nivå. Stor del av bankens inlåningsöverskott finns placerade i olika värdepapper, konton, mm. Vid behov av ökad likviditet främst på grund av utlåningsökning i banken (det vill säga ej stressad situation) är det därför där banken söker ökad likviditet i första hand.

Banken ska ha en likviditetsreserv som minst ska uppgå till 10% av inlåning från allmänheten.

Finansieringsstrategi

Bankens affärsmodell utgår från sparbankens grunder dvs att genom inlåning från allmänheten generera finansiering för att låna ut till företag och privatpersoner inom bankens verksamhetsområde. Långsiktig finansiering erhålles ur denna inlåning från allmänheten som under tid varit stabil och dessutom ökat genom åren.

Stresstest

Banken ska vara väl förberedd på att hantera sin betalningsberedskap under förutsättningar som avviker från normala affärsförhållanden. Därför ska stresstester och scenarioanalyser utföras regelbundet som identifierar och mäter likviditetsrisk under olika scenarier och försäkra sig om att aktuella exponeringar stämmer överens med fastställd risktolerans.

Beredskapsplan

Syftet med beredskapsplanen för hantering av likviditetsrisker är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. Beredskapsplanen ska användas så snart den löpande uppföljningen visar att likviditetsreserven riskeras hamna under den lägsta nivå styrelsen beslutat.

Banken följer upp likviditeten på ett antal olika sätt och har också i Likviditetspolicyn angivit definitioner för vad banker anser ingår i begreppet likviditet. Därutöver har också allmänna principer angivits (banken ska långsiktigt uppfylla att posten Inlåning från allmänheten alltid minst uppgår till Utlåning till allmänheten). Styrelsen har även fastställt limiter vad gäller tillgänglig likviditet i förhållande till inlåningen.

Uppföljning och rapportering

  1. Finanskommittén dvs ledningsgruppen erhåller dagligen      sammanställning över bankens likviditetsplaceringar, inlåning, utlåning, samt total likviditet.
  2. Rapportering av likviditetsreserv, LCR-kvot samt tid till insolvens sker kvartalsvis och rapporteras till styrelsen i den Samlade riskrapporten.
  3. Likviditetsprognos, stresstest samt tid till insolvens rapporteras halvårsvis till styrelsen (i samband med IKU-arbetet).