Den 1 februari 2007 trädde kapitaltäckningsreglerna Basel 2 i kraft i Sverige. Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på bankers hantering av risk och offentliggörande av information. Det är ur fordringsägare och samhällets synpunkt nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, riskkapital, för att möta potentiella förluster. Kapitaltäckningsreglerna sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker som banken tar.

Periodisk information kapitaltäckning

För banken gäller enligt lag att hålla ett minimikapitalkrav, s k legalt krav, för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess, som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten, som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.