Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva till:

Sparbanken Bergslagen
Klagomålsansvarig
Box 74
711 22 Lindesberg

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du haft kontakt med i ärendet.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer hos Allmänna reklamationsnämnden
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00

Mer information hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Distansavtalslagen

Från och med 1 april 2005 gäller ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken under 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter eller tjänster där priset fluktuerar på grund av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. I vissa konsumentfrågor står banken dessutom under Konsumentverkets tillsyn.