Meny

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink
 1. Inkomma med klagomål

  För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste vägen att få hjälp att ringa oss eller besöka något av våra kontor.

  Ring Kundcenter 0581-880 00
  Logga in och aktivera telefontjänst (privatkund)

  Ring Kundcenter företag 0581-880 00
  Så aktiverar du vår telefontjänst (företagskund)

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. I punkterna här nedanför får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 2. Överklaga beslut till Sparbanken Bergslagens klagomålsansvarige

  Om du efter första beslut fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av Sparbanken Bergslagen, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Sparbanken Bergslagens klagomålsansvarig. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skriv till:

  Sparbanken Bergslagen
  Klagomålsansvarig
  Box 74
  711 22 Lindesberg 

  Om ditt ärende gäller försäkringsprodukter hos Swedbank Försäkring ska du kontakta Swedbank Försäkring direkt med brev eller e-post.

  Swedbank Försäkring, Klagomålsansvarig
  Box 105 34 Stockholm

 3. Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman inte är nöjd med bankens slutliga beslut, kan du vända dig till nedanstående instanser. Du kan alltid vända dig till dessa instanser efter bankens första beslut.

  Om du är företagskund kan du enbart vända dig till allmän domstol för vidare prövning.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
  arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  domstol.se

  Särskild information

  Om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.
  www.ec.europa.eu/odr

  I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mejladress till banken:
  kundombudsmannen@swedbank.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på den här adressen:
  konsumenteuropa.se

  Behandling av personuppgifter

  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du rättighet att kontakta Swedbank med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycke samt begära att få göra gällande andra rättigheter. Vill du framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter eller avslag på någon av tidigare begärda rättigheter kan du skriftligen kontakta Swedbanks dataskyddsombud.

  Swedbank Dataskyddsombud
  Swedbank AB
  105 34 Stockholm

  Mer information avseende personuppgiftsförhandling samt ytterligare kontaktvägar finns på Swedbanks hemsida och i Swedbank Group Privacy Notice. Du har också rättighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina Personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

  swedbank.se/personuppgifter

  Swedbank Group Privacy Notice (pdf)

  Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se