Konstituerande möte

Ett företag bildas genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll.

Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte

Även när man startar ett UF-företag behöver man ha ett konstituerande möte där man bildar företaget. Detta ska också dokumenteras i ett protokoll.

Protokollet från det konstituerande mötet är det enda sättet för oss på banken att veta att vi tecknar avtal med rätt personer och att UF-företaget har bildats. Alla medlemmar ska ha varit med på det konstituerande mötet och det är viktigt att det finns med i protokollet. Det ska också finnas tydligt beslutat vem/vilka som är firmatecknare samt hur firman tecknas. Protokollet ska vara underskrivet av ordförande för mötet, sekreterare och justerare.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som får rättshandla i ett företags namn. En rättshandling är ett ärende som görs för företagets räkning och som företaget blir rättsligt bundet av till exempel skriva under ett avtal eller ta ut pengar från ett konto.

Man ska också besluta hur firmatecknarna kan utföra ärenden, det kallas för ”hur man tecknar firman”. Firmatecknare kan teckna företaget var för sig eller två i förening, det betyder ensam eller tillsammans/ gemensamt. Om man tecknar firman var för sig får man t.ex. ta ut pengar utan att någon annan i företaget är med. Tecknar man två i förening måste rättshandlingen alltid göras/avtal skrivas under tillsammans med en annan firmatecknare.

Ett UF-företag ska ha firmatecknare

De väljs på det konstituerande mötet. Man kan välja att ha en eller flera firmatecknare. Om man inte väljer firmatecknare måste alla medlemmar i UF-företaget alltid vara med och tillsammans skriva under alla rättshandlingar. När man väljer firmatecknare ska man också bestämma om de tecknar var för sig eller två i förening. Om man inte skriver i protokollet hur firman tecknas kommer varje ärende med banken hanteras som att firman tecknas av två i förening.

Att välja två i förening kan ge mer trygghet, medan att välja var för sig gör det enklare. Det är viktigt att man i företaget diskuterar igenom hur man vill att företaget ska tecknas innan man bestämmer sig.